Cookie beleid s.v. 's-Graveland

De website van s.v. 's-Graveland is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

PRIVACYVERKLARING

PRIVACYVERKLARING

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van S.V. ’s-Graveland, gevestigd te Kininelaantje 1, 1243 LD ‘s-Graveland, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40516565. 

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze verklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan [email protected]

===

S.V. 's-Graveland houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring; 

– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

===

Persoonsgegevens van de leden, staf, vrijwilligers, sponsors, donateurs en oud leden worden door ons verwerkt, zoals in onderstaande tabel is weergegeven:

Leden S.V. ’s-Graveland; spelend, niet spelend, training, oud-leden 

Grondslag: 

Lidmaatschap van de vereniging

Doelstellingen: 

Administratieve doeleinden;

Inschrijving bij de KNVB;

Uitnodigingen en contact. 

Voor bovengenoemde doelstellingen kan S.V. ’s-Graveland de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Voornaam,

Voorletters;

Tussenvoegsel;

Achternaam;

Adres;

Woonplaats;

Telefoonnummer;

E-mailadres;

Geboortedatum;

Nationaliteit;

Geslacht;

Legitimatietype;

Legitimatienummer;

Bankrekeningnummer;

Pasfoto;

Naam ouder / verzorger / wettelijke vertegenwoordiger 

Bewaartermijn:

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

S.V. ’s-Graveland; werknemers 

Grondslag:

 

Arbeidsovereenkomst

Doelstelllingen: 

Administratieve doeleinden;

Betaling salaris;

Inschrijving bij de KNVB;

Uitnodigingen en contact. 

Voor bovengenoemde doelstellingen kan S.V. ’s-Graveland de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

Voornaam,

Voorletters;

Tussenvoegsel;

Achternaam;

Adres;

Woonplaats;

Telefoonnummer;

E-mailadres;

Geboortedatum;

Nationaliteit;

Geslacht;

Legitimatietype;

Legitimatienummer;

Bankrekeningnummer;

Licenties, diploma’s;

VOG. 

Bewaartermijn: 

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. 

S.V. ’s-Graveland; vrijwilligers 

Grondslag: 

Overeenkomst vrijwillige werkzaamheden.  

Doelstellingen: 

Administratieve doeleinden;

Uitnodigingen en contact.

Voor bovengenoemde doelstellingen kan S.V. ’s-Graveland de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

Voornaam,

Voorletters;

Tussenvoegsel;

Achternaam;

Adres;

Woonplaats;

Telefoonnummer;

E-mailadres;

Geboortedatum;

Nationaliteit;

Geslacht;

Legitimatietype;

Legitimatienummer;

VOG. 

Bewaartermijn:

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. 

S.V. ’s-Graveland; donateurs 

Grondslag:

 

Afspraak over financiële bijdrage.

Doelstellingen: 

Administratieve doeleinden;

Uitnodigingen en contact.

 

Voor bovengenoemde doelstellingen kan S.V. ’s-Graveland de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Voornaam,

Voorletters;

Tussenvoegsel;

Achternaam;

Adres;

Woonplaats;

Telefoonnummer;

E-mailadres;

Bankrekeningnummer. 

Bewaartermijn: 

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. 

S.V. ’s-Graveland; sponsors 

Grondslag:

 

Sponsorovereenkomst. 

Doelstellingen: 

Administratieve doeleinden;

Uitnodigingen en contact.

Voornaam,

Voorletters;

Tussenvoegsel;

Achternaam;

Adres;

Woonplaats;

Telefoonnummer;

E-mailadres;

Bankrekeningnummer;

Kamer van Koophandel / Handelsregister gegevens. 

Bewaartermijn: 

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. 

 
Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de in de tabel beschreven doelstellingen. 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

- het beheer van onze ledenadministraties en competities (Sportlink);
- het beheer van de website/spelervolgsysteem (Voetbalassist)

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U heeft het recht ons te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij wij op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden zijn deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zullen wij deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van ons hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Foto en video

Tijdens wedstrijden of activiteiten worden er soms foto/video's door ons gemaakt, waarbij we zo veel mogelijk rekening houden met uw privacy.
Een foto/video van iemand, die herkenbaar op de foto/video staat, is een persoonsgegeven van die persoon. In sommige gevallen kan een portret bovendien een gevoelig gegeven zijn. Voor onze foto/video's gebruiken we de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’. We maken een afweging tussen het belang van onze site en social media en het privacybelang van de betrokkene/geportretteerde. Als we de grondslag gerechtvaardigd belang niet kunnen gebruiken dan vallen we terug op de grondslag toestemming waarin de gefotografeerde persoon toestemming geeft om de foto te gebruiken. Als u een specifieke foto/video verwijderd wil hebben van onze website kunt u dit via onderstaand e-mailadres aan ons doorgeven. Wij zullen dan de betreffende foto/video verwijderen.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van S.V. 's-Graveland. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Wij raden u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

Wij passen ons privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen. Wij raden u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zullen wij er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of S.V. 's-Graveland wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

E-mail:  [email protected]

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!